Thursday, August 25, 2011

پیشنهاد به مجاهدین: فراخوان شعار ایران رجوی رجوی ایران را به هوادارانتان در داخل کشور بدهید.

دوستان رجوی طلب! این یک پیشنهاد کاملا جدیه برای بستن دهان بدخواهان و نشان دادن میزان هواداران این سازمان اشرف نشان. پیشنهاد من اینه که طی فراخوانی از طرفداران انبوه تان بخواهید یکی از این شبها روی پشت بام بروند و شعار ایران رجوی رجوی ایران سر دهند تا مشت محکمی باشد بر دهان همه کسانی که فکر می کنند شما طرفدار ندارید. 


از آنجا که فرصتی نیست تا بتوان در رژیم دیکتاتوری از مردم برای شناسایی میزان طرفداران سازمان نظرسنجی کرد این بهترین راه حله!

No comments:

Post a Comment