Thursday, September 15, 2011

مقاومت ایران یا نیروی مقاومت بسیج؟


بی هیچ مقدمه باید گفت کسانی که هویت طولی و عرضی در میان جامعه ندارند ناچار هستند با استفاده از اسامی و القابی برای خود هویت جعلی بسازند که هیچ سنخیتی با محتویات فکری گروه و دسته شان ندارد. مجاهدین خلق اصرار دارند که خود را مقاومت ایران بخوانند و در انتشارات انگلیسی و فرانسوی خود از همین واژه استفاده کنند. معنی عریان این واژه این است که مجاهدین خلق پیشتاز مقاومت برای مردم ایران هستند. دلایل زیر نشان می دهد که گروه رجوی به هیچ عنوان پیشتاز مقاومت ملت ما نیست:
1)    گروه رجوی  از سی سال پیش تا کنون نه تنها در متن جامعه و مردم نبوده بلکه به وسیله خود مردم به حاشیه رانده شده است. این جمله بسیار گویا است که مجاهدین خلق پیش از آنکه منفور دولت باشند مطرود ملت هستند. بارها در بخش های مختلف جامعه و  از زبان افرادی متعلق به لایه های مختلف جامعه شنیده ایم که مجاهدین خلق را جایگزین اصلا مناسبی برای رژیم نمی دانند.
2)    در حوادث مختلف و در رویایی مستقیم میان مردم و رژیم مجاهدین نقش تماشاچی، جاسوس و تروریست را بازی کرده اند اما هیچگاه قدرت سازماندهی عمومی نداشته اند. گروه یا حزبی که توان سازماندهی نداشته باشد نه تنها پیشتاز مقاومت نیست بلکه طفیلی و انگل محسوب می شود.

3)    با توجه به بررسی اظهارات و تفکرات وابستگان به این سازمان می توان نتیجه گرفت که اعضای گروه رجوی هیچ تفاوتی با نیرو های وابسته به رژیم ندارد. سنخ دفاع بی منطق، عدم توجه به واقعیات و هزاران دلیل دیگر نشان می دهد رجوی ها نه تنها مقاومت ایران نیستند بلکه حداکثر نقش نیروی مقاومت بسیج در خارج مرز ها را بازی می کنند.

No comments:

Post a Comment