Thursday, February 2, 2012

سازمان ملل گواهی می کند که کمپ (لیبرتی) حائز استاندارد های بین المللی برای سکونت ایرانیان تبعیدی است

31 ژانویه 2012-مقامات حقوق بشر و پناهندگان سازمان ملل متحد تایید کردند که زیرساختها و امکانات کمپ جدید در عراق برای انتقال ساکنان جایی که قبلا اشرف خوانده می شد، مشمول استاندارد های جهانی است. مقامات کمیسریای سازمان ملل و یونامی 
اعلام کردند برنامه ریزی برای انتقال افراد پس از تایید این زیر ساخت ها آغاز خواهد گردید. مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیرکل در عراق از تیم های سازمان ملل که در این زمینه فعال بودند تشکر نموده است. کمپ لیبرتی گنجایش 5500 نفر را دارا است. پروسه پناهندگی به محض رسیدن افراد به لیبرتی آغاز خواهد شد. دولت عراق مسئول اجرای نقل و انتقال خواهد بود و این مرحله توسط تیم های سازمان ملل مانیتور خواهد شد.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41089&Cr=&Cr1


بدین ترتیب بهانه جویی های مجاهدین برای جلوگیری از انتقال اعضای شان به کمپ جدید خنثی می شود

شایان ذکر است بهانه های مجاهدین بسیار کودکانه و به شرح زیر است:
خودروها و اموال منقولشان را نمی توانند با خود ببرند و فقط به بردن «متعلقات فردی» مجاز هستند. موضوع خودروها و اموال منقول و غيرمنقول در اشرف به طور کلی مسکوت گذاشته شده است.
که عراق معتقد است این اموال توسط دولت صدام و با پول مردم عراق در اختیارشان گذارده شده.

ساکنان اشرف در شرایط فعلی حق دسترسی به تلفن و اینترنت را ندارند و در محیط فرقه گونه نگهداری می شوند.

باید پذیرفت که از این پس سران گروه مجاهدین در پاریس مسئول هرگونه خشونت ، تمارض و تعلل در جابجایی هستند.

هراس رجوی ها از این است که اعضای گروه پس از خروج از پادگان بدنام اشرف و رسیدن به دنیای آزاد از این گروه جدا شوند.

هنوز عده ای از اسرای جنگ ایران و عراق که اجبارا به مجاهدین پیوسته بودند در این پادگان نگاه داری می شوند.

No comments:

Post a Comment