Friday, February 3, 2012

مشخصه های یک فرقه


ده مورد از مشخصات فرقه ها

1- اعتقاد داشتن به رهبری فردی تحت هر نام: مرید، مرشد، رهبر و...
2- اعتقاد به یک نوع خاص ایدئولوژی
3-  علاقه به قربانی انسانی، شهید سازی و شهید بازی
4- ارائه آموزش های ایدئولوژیک به افراد برگزیده
5-  نگهداری افراد در مکان های بسته و فاقد ارتباط
6- کنترل ذهن افراد از طریق وادار کردن آنها به اعتراف
7- کنترل نیاز های عاطفی و جنسی اعضا
8- مجزا و خاص جلوه دادن اعضا نسبت به جامعه
9- تبعیض مرئی و نا مرئی میان اعضای فرو دست و فرا دست
10-                   فناتیک و دگم سازی پیروان

No comments:

Post a Comment