Sunday, July 24, 2011

چند کلمه با خانواده مرحوم داداشی: ضارب را اعدام نکنید.

چند خطی است با خانواده مرحوم داداشی که امیدوارم نظر من به دستشان برسد و خودشان آن را به قضاوت بنشینند. 


برخی معتقدند سناریوی اعلام شده در مرگ مرحوم آقای داداشی غیر واقعی و سیاسی است. فارغ از این مسئله ( و در صورت پذیرش روایت حکومتی که فرقی در اصل مطلب من ایجاد نمی کند) سخن من این است که اگر آقای داداشی را پهلوان و قهرمان می دانید بهتر نیست همین خصلت را با بخشودن قاتل حفظ کنید؟ امری که حتما و حتما مورد ستایش هر جوانمرد و پهلوانی است. 
خانواده داغدار داداشی: 
قاتل فرزند و برادر شما تنها جوان دستگیر شده نیست. فرهنگی است که باعث می شود برخورد دو آینه ماشین به هم  منجر به قتل شود.
قاتل فرزند شما یک فرد نیست بلکه فرهنگ، سیاست و تعلیم و تربیت اشتباهی است که منجر می شود تا نوجوانی چاقو در جیب خود بگذارد و به خود اجازه استفاده از آن را بدهد.


قاتل فرزند شما حکومت ناکارامدی است که می خواهد با حربه مذهب حکومت کند ولی این حربه نمی تواند فرهنگ را ارتقا بخشد.

بهتر نیست با عدم استفاده از مجازات وحشیانه اعدام درسی به جامعه بدهید؟

No comments:

Post a Comment