Monday, July 25, 2011

چرا به مجاهدین خلق اعتمادی ندارم.

1) سران آن برای کسب سهمی از قدرت هم به آغوش خمینی رفتند و هم به آغوش صدام. خط حرکتی آنان هم در تخطئه اپوزیسیون واقعی همان خط رژیم است. 


2) هرگاه سلاح در دست داشته اند خشک و تر را با هم سوزانیده اند. نظامی و غیر نظامی نمی شناسند. 


3) تحلیل های غلط سیاسی آنان باعث شده است بسیاری از هموندان سازمان بکام مرگ فرو روند. 


4) باعث شده اند بسیاری از نیرو های نخبه که پتانسیل قوی مبارزه با استبداد را دارا هستند عملا در درون این سازمان در موضع تدافعی و بصورت فشل قرار گیرند.

No comments:

Post a Comment