Saturday, August 27, 2011

اعتراض به بی کفایتی رژیم در خصوص دریاچه ارومیه را به تهران بکشانیم

تخریب دریاچه ارومیه که از بی کفایتی های رژیم جمهوری ضد ایرانی است که میراث ملی کشور ما را قربانی کرده است. دریاچه ارومیه قربانی رژیمی است که برای بقا میلیون ها دلار به جیب مفتخوران سوری و لبنانی می ریزد اما نمی خواهد و نمی تواند برای مام میهن قدمی بردارد. فعالین و وطن پرستان ایرانی امروز در شهر های تبریز و ارومیه به خیابان آمدند و به رژیم ضد ایرانی اعتراض کردند.
این اعتراض باید به پایتخت کشانده شود و در تهران نیز ادامه یابد. این یک فرصت است که می تواند آتش زیر خاکستر و آتشفشان خشم مردم را باز شعله ور سازد.
برای همه ی دلاورانی که امروز در تبریز و ارومیه به اعتراض برخواستند آرزوی موفقیت می کنم.

No comments:

Post a Comment