Saturday, December 3, 2011

حدیثی از امام نقی درباره مسعود رجوی

همانا از او (مسعود رجوی) هم راضی هستیم چرا که او نیز گروهی را از عقل و خرد بر حذر داشته و به شعر و شعار تشویق نموده.

امام و فرقه های تروریستی

No comments:

Post a Comment