Monday, January 30, 2012

فرقه هاي خطرناک


فرقه هاي خطرناک :
برخي از فرقه هاي ديني جديد يا اديان جايگزين ، آشکارا خطرناکند.آنها به خشونت يا فعاليت ضد اجتماعي يا به قرارگرفتن اعضاي خود در [معرض] خطر فيزيکي دامن مي زنند. تعدادي اندک، اعضا را با خود کشي دستجمعي به کام مرگ فرستادند يا از خشونت ، شامل قتل عليه آدم هايي بيرون از فرقه ،حمايت کردند .جامعه شناسان تذکار مي دهند که گرچه فرقه هاي خشونت گرا توجه رسانه هارا زياد به جلب ميکنند [ولي آنها] تنها اقليت کوچکي از اديان جايگزين را شامل ميشوند.

فرقه هاي خطرناک تمايل دارند که ويژگي هاي معيني را سهم خود نمايند.اين گروه ها ،نوعاً ، داراي رهبري فوق العاده اقتدارگرا هستند که درپي کنترل همه ي جوانب زندگي اعضا بوده و اجازه ي هيچگونه چون وچرايي را در باره ي تصميمات به آنها نمي دهد.اينگونه رهبران ممکن است که خود را مافوق قانون بنشانند واز الزاماتي که ديگر اعضاي گروه به آنها ملتزم ميشوند، مستثنا کنند.آنها اغلب سناريوي روز رستاخيز را تبليغ مکنند که اين امر آزار و اذيت از سوي نيروهاي بيرون از فرقه را[برايشان ] مسلم ميکند وبه تبع آن نياز به آمادگي براي يک نبرد قريب الوقوع و سرنوشت ساز ، نبردي نهايي بين خيرو شر[ را ايجاد مي کند ]. آنها ممکن است که جهت آمادگي ،سلاح هاي آتشين زيادي جمع آوري کنند. متناوباً ، رهبران فرقه، شايد افراد را براي خودکشي آماده کنند ، کاري که بنا به عقيده ي گروه ، آنها را به جايگاه سعادت جاودانه منتقل مي کند .

بزرگترين خسارت جاني مربوه به فعاليت هاي فرقه اي ،وقتي رخ داد که 913 نفر از اعضاي "معبد مردم " در "جونز تاون "، مزرعه اي اشتراکي در "گونان" که توسط "پاستور جيم جونز " رهبري مي شد ، مردند.در 1978 يکي ازنمايندگان کنگره ي آمريکا به منظور رسيدگي به[اين ] اتهامات که گروه ، اعضا رابرخلاف ميلشان نگه مي دارد ، از مزرعه ي اشتراکي ديدن کرد .رهبران فرقه، نماينده و چهارنفر ديگر را که شامل سه گزارشگر روزنامه مي شدند به قتل رساندند .سپس "جونز" دستور داد که پيروانش به صورت دستجمعي با نوشيدن" پانچ"[(نوشابه اي مرکب ازآب ميوه و مشروبات گازدار) ] درآميخته با سيانورخودکشي کنند .

چند فرقه ديگردر دهه ي 1990 دچار رسوايي جهاني شدند .در سال 1993 بين نمايندگان حکومت آمريکا و شاخه ي" داووديان " از[ فرقه ي]"واکو" ، درتگزاس ، درگيري پيش آمد که درنتيجه ي آن، 80 نفر از داووديان ، که حدوداً 20 کودک در ميان آنها بود ، کشته شدند . [ در اين درگيري ]چهارنماينده ي دولت فدرال نيز کشته شد .در 1994، 53 عضو [فرقه ي]"سنت بين المللي وخورشيدي نظم شواليه گري "( که عرفاً "معبد خورشيدي "خوانده مي شود )، و اعضايي در دو روستا در سوئيس و پايگاهي درنزديکي مونترال کانادا خودکشي کردند . اعضاي[ فرقه ي] "معبد خورشيدي " عقيده داشتند که روح مردگان آنها نهايتاً به سياره اي ديگر منتقل مي شود .

بسياري از اعضاي اين فرقه براثر خودکشي يا قتل از 1995تا1997 جان باختند .در توکيوي ژاپن ، اعضاي [ فرقه ي ] " اوم شين ريکيو"در 1995،گاز سمي اعصاب در يک ايستگاه زيرزميني توکيو رها کردند که به موجب آن 12مسافر کشته و بيش از 5000 نفر زخمي شدند .رهبران گروه محاکمه شده و چند تن از آنها به مرگ محکوم گرديدند.

بزرگترين خودکشي دستجمعي در ايالات متحده و در سال 1997 ،وقتي رخ داد که 39 نفر از اعضاي [فرقه ي ] "دروازه ي آسمان " خود را در" رانچو سانتا في" کاليفورنيا کشتند . اعضاي فرقه ،اعتقاد داشتند که باخود کشي ،ارواح آنها ،اجسادشان را ترک گفته و به اقليمي بالاتر صعود مي کنند . بخشي ازايمان آنها از اعتقاد به بشقاب پرنده ناشي مي شود. آنها براين باور بودند که بشقاب پرنده در پشت ستاره ي دنباله دار هالي پنهان بوده و وقتي به زمين نزديک ميشود ،ارواح آنها را منتقل مي کند .
منبع: http://www.noandishaan.com/forums/thread29551.html

No comments:

Post a Comment