Tuesday, December 4, 2012

این پیروزی اراده زن ایرانی بر حکومت طالبانی است.

خانم ستوده، به شما و به اراده شما تبریک می گویم. حکومت طالبان را به لرزه در آوردید و پیروز شدید. باور کنید سلامتی و حضور شما برای ایرانی آزاد و آباد لازم و ضروری است.
خانم ستوده شما تنها نبودید و ایرانیان بسیاری در سراسر دنیا به حمایت از شما برخاستند. از این پس برای آزادی نسرین ستوده تلاش می کنیم. 

1 comment:

 1. به آهنگ سیمرغهای رهایی
  برای نسرین ستوده

  اسد رخساریان

  برآنم که سیمرغ هرگز نمیرد،
  اگر هم بمیرد پس از مرگ،
  همان قصّۀ خویش از سر بگیرد.

  برآنم که او جان در آتش گدازد.
  در آتش نشیند، در آتش بمیرد.
  پس از آن ز خاکسترش سر فرازد.

  برآنم که او سمبُلِ زندگانیست؛
  رگِ خوابِ احساسهایش بُریده،
  خونِ جوشانِ او جاودانیست.

  به آهنگِ سیمرغهای رهایی؛
  دلِ خونِ شیراوژنی چون «ستوده»
  ندا میدهد آی انسان کجایی!

  به زندانی اندر که مُهر و نشانش،
  به دیوارهایش خونِ آزادگان است،
  و آثارِ اشکنجه و مرگِ زندانیانش.

  برآنم که سیمرغِ آزادی این دُختِ میهن،
  دوباره ز خاکسترش سر برآرد
  اگر روشنایی ببیند به چشمِ تو و من!

  ReplyDelete