Thursday, November 3, 2011

لطفا اعضای گروهتان را قربانی رسیدن به قدرت نکنید!

فکر می کنید سران مجاهدین از کشته شدن گرفتارشدگان در پادگان اشرف ناراحت می شوند؟


مطالعه فعالیت های این گروه نشان می دهد که رجوی همیشه نیازمند  کشته دادن و شهید سازی است. درست مثل حکومت جمهوری اسلامی. حال وقتی قرار به ترک پادگان اشرف باشد مطمئنا رجوی از تههیج و تحمیق نیرو ها برای خودکشی و خودسوزی و آنگاه استفاده تبلیغاتی از این موضوع ابایی نخواهد داشت.
راه حل قربانی نشدن اعضای گرفتار این است که باید بصورت فراگیر درخواست خروج مسالمت آمیز و بدون خشونت از اشرف را مطرح کرد.
فراموش نکنیم که مجاهدین در اختیار داشتن پادگان اشرف را مرهون صدام حسین و حکومت او بوده اند و اکنون با سرنگونی صدام طبیعی است که دولت عراق بخواهد مجاهدین اشرف را ترک کنند.  

No comments:

Post a Comment