Tuesday, January 24, 2012

دختر ژنرال

ژنرال فیلیپس یکی از همراهان رجوی ها ( که ظاهرا حقوقش بعلاوه اضافه کار پرداخت شده) گفته است: من حاضرم دخترم را به اشرف و نزد مجاهدین (گرفتار در این پادگان بدنام ) بفرستم. باید از این عنصر وفادار (به پول) پرسید:


آیا دخترتان حاضر است در اشرف در جلسات انتقاد از خود شرکت کند؟

آیا دخترتان حاضر است به نفع رجوی خودسوزی کند؟

آیا دخترتان حاضر است بعشق مسعود رجوی تا آخر عمر مجرد بماند؟

آیا دخترتان حاضر است از موبایل و اینترنت صرفنظر کند و به شعار دادن به نفع رجوی بپردازد؟

آیا دخترتان حاضر است ارتباط با خانواده را قطع کند و خانواده اش را مزدور وزارت اطلاعات بداند؟

No comments:

Post a Comment