Monday, June 27, 2011

کوتاه و گویا از مجاهدین، فرقه احمقانه


رجوی یک آنارشیست مجرجو است و همین منش را هنرمندانه در همهٔ سازمانش جاری ساخته است.اشرف محل روزمرگی عده یی زن و مرد مسن، بیمار و معلول در حل مرگ است. این بد بخت‌ها در عصر نو سنگی‌ در آن غار متروک زندگی‌ میکنند.جنایت رژیم باعث نمی‌شود مجاهدین قدّیس شوندرجوی کسی‌ است که برای قدرت هم بغل خمینی نشست و هم بغل صدام.

No comments:

Post a Comment