Sunday, July 17, 2011

کوتاه و گویا از مجاهدین ، فرقه احمقانه

1- از مجاهدین بیزارم چون آنها را همدست رژیم، هم ایدئولوژی و هم آرمان حکومت می بینم.  می دانم که بسیاری از حکومت ها برای بدنام کردن اپوزیسیون واقعی و بدست آوردن توان سرکوب آزادیخواهان، یا اپوزیسیون قلابی می سازند و یا به اپوزیسیون منفور آویزان می شوند. 

2- از مجاهدین بیزارم چون اعضای این سازمان را پا برهنه زیر تانک عراقی ها فرستادند و بعد مثل کفتار برای این کشته ها هلهله می کنند. 3- از مجاهدین بیزارم چون تبلیغاتچی هایشان در بالاترین فقط بلدند نفرت عمومی را جذب کنند.
No comments:

Post a Comment